Terms and conditions of use

TERMENI ȘI CONDIȚII

    Folosirea, inclusiv vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul www.luxurydrinks.ro, presupune acceptarea în totalitate și de fiecare dată când accesați site-ul nostru, a termenilor și condițiilor sub care sunt furnizate serviciile și produsele. Vă invităm să citiți cu atenție capitolul Termeni și Condiții pentru a fi în cunoștință de cauză în momentul în care finalizați o comandă.

Pentru a putea finaliza o comandă, clientul trebuie să accepte Termenii și Condițiile specificate în acest capitol, prin apasarea butonului „Finalizare comadă”, acesta confirmând că este de acord cu condițiile stipulate în Document.

    Termenii și condițiile acestor servicii pot fi schimbate în orice moment de catre S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., fără a fi necesară o notificare prealabilă a Clientului. Clientul are acces permanent la Termeni și Condiții și este obligat să citească documentul de fiecare dată când accesează site-ul nostru.

    În cazul în care vânzarea a fost efectuată prin intermediul interacțunii directe între Client sau orice reprezentant împuternicit de acesta și un reprezentant al S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., contractul încheiat nu va fi considerat contract de vânzare la distanță și nu vor fi incidente dispozițiile prezenților Termeni și Condiții. Interacțiunea directă este probată prin semnarea facturii de către Client/împuternicit.

    Termenii și condițiile nu vor fi aplicabile persoanelor juridice. Oricărei comenzi plasate de o persoană juridică îi vor fi aplicabile condițiile legale privind raporturile dintre profesioniști.

1. Definiții

    www.luxurydrinks.ro – site aflat în proprietatea exclusivă a societății S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., cu sediul social în Oraș Pantelimon, Str. Barsei nr. 13, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu nr. J23/4586/2019, CUI 41780868, organizată în baza legii române.

    SITE – Domeniul www.luxurydrinks.ro și subdomeniile acestuia

    CONȚINUT - toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

    - conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

    - orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

    - informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. într-o anumită perioadă;

    - informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

    - date referitoare la S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., sau alte date privilegiate ale acesteia.

    SERVICIU - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace electronice.

    UTILIZATOR/MEMBRU - Persoană fizică ce are sau obține acces la CONȚINUT, prin mijloace de comunicare electronice sau în baza unui acord de utilizare între S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. și acesta.

    CONT - ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITE-ULUI.

    CLIENT - Persoană fizică care are sau obține acces la CONȚINUT.

    DOCUMENT - Termeni și Condiții.

    CONTRACT la distanță - conform definiției cuprinse în OUG 34 din 4 Iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative- art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

    NEWSLETTER / ALERTA - mijlocul de informare periodic, prin e-mail, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. cu referire la informațiile conținute de acesta transmis în baza consimțământului UTILIZATORULUI/MEMBRULUI/CLIENTULUI sau în interesul legitim al S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., urmare a relației relevante cu CLIENTUL.

    TRANZACTIE - încasare sau rambursare a unei sume rezultate din vânzarea unui produs de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. către Client.

    OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – societatea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. cu sediul social în Oraș Pantelimon, Str. Barsei nr. 13, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu nr. J23/4586/2019, CUI 41780868, organizată în baza legii române.

    PERSOANA VIZATĂ- persoana fizică indentificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Pot intra în această categorie: numele, prenumele, domiciliul/reședința, toate celelalte date cu care se legitimează CLIENTUL/MEMBRUL.

2. Aspecte Generale

    2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. și acesta.

    2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implică aderarea Membrului sau Clientului la prezenteții termeni și condiții. Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii și condițiile valabile la momentul plasării comenzii și notificării acestuia în scris către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L.

    2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil pe www.luxurydrinks.ro .

    2.4. Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Site-ului, Conținutului, Serviciului, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. sau oricărui terț cu care S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

    2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau iși revocă acceptul dat pentru Document:

    2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. de orice natură (electronic, telefonic, etc).

    2.5.2. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, excepție făcând situațiile în care păstrarea datelor constituie o obligație legală a S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L..

    2.5.3. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

    2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevazut la art 2.5, acesta poate să contacteze S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. sau să folosească legăturile din conținutul primit de la S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. destinate acestui scop.

    2.7. Clientul nu poate să revoce unilateral acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita integral contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. și iși revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va anula Comanda acestuia fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

    2.8. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani și au capacitatea legală de a încheia acte juridice. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu adresa de livrare în România. Devenind Membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus-menționate.

3. Conținut

    3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

    3.2. Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., includerea oricărui conținut în afara site-ului S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., îndepărtarea însemnelor protejate de dreptul de autor al S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. SRL asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L.

    3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. și acesta și fără nici o garanție, implicit sau expres formulată din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. cu referire la acel conținut.

    3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentului Document.

    3.5. În cazul în care S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul sau Clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

    3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. și/sau al angajatului sau colaboratorului S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

    3.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. Contact

    4.1. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. publică pe site datele complete și corecte de identificare pentru a fi contactat de către Client sau Membru.

    4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite automat S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice. Prelucrarea datelor Membrului sau Clientului de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va viza exclusiv comunicarea cu privire la solicitarea formulată în scris.

    4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. de a contacta Membrul sau Clientul.

    4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. se realizează în mod electronic, telefonic sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.  

    4.5. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. iși rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc).

5. Newslettere și alerte

    5.1. Membrul sau Clientul are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L..

    5.2. Datele preluate de la Membru sau Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de catre S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. în limitele Politicii de confidențialitate.

    5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

    5.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite.

    5.3.2. Folosind secțiunea de abonare/dezabonare din cadrul site-ului

    5.3.3. Prin contactarea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata să pretindă celeilalte daune-interese.

    5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

    5.5. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. iși rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

6. Politica de confidențialitate    6.1. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal, iar tipurile de date colectate depind de natura modului în care vizitatorul site-ului dorește să interacționeze cu www.luxurydrinks.ro . Astfel, pentru înregistrarea unui cont nou, se colectează numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, date utilizate ulterior pentru finalizarea și transmiterea comenzii; pentru a putea fi contactat de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. pentru orice întrebări sau informații privind produsele comercializate, se colecteaza numele, prenumele și adresa de e-mail; în scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele și adresa de e-mail.

    6.2.  S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. poate să colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri tehnici) furnizate de browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de catre S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi.

    6.3. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. poate să colecteze involuntar și informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.luxurydrinks.ro cum ar fi adresa IP. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu va utiliza astfel de informații pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu va face publice astfel de informații, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politică de Confidențialitate;

    6.4. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. poate obține date de la instituția financiară prin intermediul căreia se realizează cumpărarea de pe www.luxurydrinks.ro, dacă plata se face on-line prin card bancar sau prin ordin de plată;

    6.5.  S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în urmatoarele scopuri și temeiuri legale:

    6.5.1. în scopul executării contractului: pentru a asigura accesul acestuia la serviciu, în vederea validării, expedierii și facturării comenzilor către acesta sau pentru rezolvarea anulărilor ori a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;

    6.5.2. în baza consimțământului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informații privind activitățile LuxuryDrinks sau produsele comercializate, la cererea sa voluntară;

    6.5.3. în baza consimțământului expres al utilizatorului site-ului în scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, în format exclusiv electronic;

    6.5.4. în interesul legitim al Operatorului, datele personale prevazute la art. 6.2.- art. 6.4., pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Membrilor incluzând dar nelimitându-se la contactarea acestora pentru evaluarea produselor achizitionate, pentru transmiterea de comunicări particularizate periodic, în baza relației adecvate dintre S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. și CLIENT/MEMBRU, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor;

    6.6. Prin vizitarea site-ului, prin crearea contului sau a completării formularelor de contact ori de solicitare informații pentru produs, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. să prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politică de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și oricăror alte dispoziții legale incidente;

    6.7. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. prelucrează datele în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvată și limitată, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal vor fi reținute doar pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o manieră adecvată pentru asigurarea securității și integrității datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fără măsuri de precauție adecvate.

    6.8. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în vigoare. Pentru protejarea informațiilor colectate în scopurile menționate de la Membru sau Client, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. utilizează certificarea Secure Sockets Layer (SSL).

    6.9. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.luxurydrinks.ro, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite (contabilitate) cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., împreună cu colaboratorii săi (persoane împuternicite), iși asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

    6.10. Oricare Membru sau Client are, ca persoană vizată,  următoarele drepturi în raport cu S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., ca operator de date cu caracter personal:

    6.10.1. Dreptul de acces înseamnă dreptul Membrului sau Clientului de a obține o confirmare din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. că sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauză și, în caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

    6.10.2. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

    6.10.3. Dreptul la opoziție vizează dreptul Memberului sau Clientului de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Membrul sau Clientul are cu precădere dreptul  de a se opune prelucrării în orice moment.

    6.10.4. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L..

    6.10.5. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă dreptul Membrului sau Clientului de a solicita să fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauză decide să iși retragă consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauză se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

    6.10.6. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care Membrul sau Clientul contestă exactitatea datelor prelucrate de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana în cauză se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauză le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a  opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. prevalează asupra celor aparținând Membrului sau Clientului.

    6.10.7. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

    În situația în care se consideră că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoană vizată are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

    6.11. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.10, Membrul sau Clientul se va adresa S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., printr-o cerere formulată în scris și transmisă la sediul din Oraș Pantelimon, Str. Barsei nr. 13, Jud. Ilfov sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa contact@luxurydrinks.ro .

    6.12. Datele cu caracter personal procesate de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. sunt reținute pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 10 ani, în funcție de scopul colectării datelor personale, după cum urmează: datele furnizate prin intermediul formularului de comandă vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la momentul colectării, datele furnizate pentru crearea unui cont vor fi reținute pentru o perioada de 3 ani de la ultima logare a Membrului, datele furnizate prin completarea formularului de contact sau de solicitare informații pentru produs pentru o perioadă de 3 ani de la momentul colectării, datele prelucrate în scop de marketing pe bază de consimțământ expres al persoanei vizate până la retragerea consimțământului, iar datele prelucrate în scop de marketing în interesul legitim al Operatorului pentru o perioadă de 5 ani calculată de la momentul ultimei achiziții de pe www.luxurydrinks.ro .

    6.13. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu promovează SPAM-ul, obligându-se ca datele colectate ale Clientului sau Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului sau Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

    6.14. Excepție de la prevederile art. 6.14. va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevazute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

    6.15. Dacă S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va aprecia că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, va publica respectivele moficări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează.

7. Politica de utilizare Cookie-uri pe www.luxurydrinks.ro

    7.1. Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când acceseaza acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este un fișier pasiv (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

    7.2. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe www.luxurydrinks.ro nu indică detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală.

    7.3. Site-ul www.luxurydrinks.ro utilizează urmatoarele tipuri de cookies:

    7.3.1. Fișiere de tip cookie absolut necesare,  cele care permit navigarea pe Website și utilizarea funcțiilor de bază. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Website-urilor.

    7.3.2. Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea ce sunt utilizate pentru a recunoaște Clientul/Membrul/Utilizatorul atunci când revine în magazinul on-line și permit oferirea unor funcții îmbunătățite și personalizate, cum ar fi reamintirea anumitor preferințe. Aceste fisiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările Cumpărătorului pe alte site-uri web. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.

    7.3.3. Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța ce permit recunoașterea și numărarea utilizatorilor și colectarea informațiilor despre modul în care este utilizat Site-ul (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ajută Vânzătorul să îmbunătățească modul în care funcționează Site-ul. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.

    7.3.4. Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vânzătorul va informa utilizatorii prin politicile sale actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies.

    7.4. În majoritatea cazurilor, o interfață ce permite conectarea utilizatorului la internet are de la bun început activată opțiunea de a salva cookie-urile website-urilor. Însă sunt întâlnite adesea și situații în care paginile vizitate notifică cu privire la acceptul sau refuzul utilizatorului de a stoca aceste fisiere pe sistem, asa cum este și cazul site-ului www.luxurydrinks.ro . Totodata, fiecare browser web oferă în setări fie opțiunea de a bloca orice cookie fără a mai fi întrebat, fie opțiunea de a fi notificat de cate ori un astfel de fișier este salvat pe sistemul utilizatorului. Se pot face numeroase setări preferențiale în opțiunile browserului web pe care îl folosește utilizatorul, însă orice restricție a acestor cookie-uri poate conduce la funcționarea gresită sau incompletă a paginii web vizitată.

    O altă variantă de eliminare a cookie-urilor o reprezintă programele de mentenanță a sistemului de operare, care în cele mai multe cazuri oferă posibilitatea de a sterge cookie-urile din toate sau doar din anumite browsere utilizate.

    7.5. Cookie-urile de pe site-ul www.luxurydrinks.ro nu solicită informațiile cu caracter personal ale utilizatorilor și în majoritatea cazurilor nici nu identifică vizitatorii. Ceea ce colectează cookie-urile sunt informații folosite strict pentru a oferi anumite funcționalități, iar sistemul de criptare a acestor informații face ca decodarea și preluarea lor de către terțe parți fără autorizație să fie imposibile.

    Mai multe informații despre cookie-uri se pot afla accesand link-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro .

8. Politica de vânzare online

    8.1. Accesul la serviciu

    8.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Client sau Membru peste 18 ani, nefiind obligatorie crearea unui cont pentru a cumpăra prin intermediul site-ului www.luxurydrinks.ro .

    8.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Clientul va trebui să accepte prevederile prezentului document.

    8.1.3. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la Servicii și/sau Contul Membrului pe perioadă nedeterminată, în cazuri justificate de comportamentul Clientului, dreptul de a anula comenzile și de a bloca/sterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de catre Client, accesul și existenta Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. și site-ul www.luxurydrinks.ro .  Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.

    8.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri/Clienți.

    8.1.5. în situația în care se descoperă accese partajate de mai mulți Clienți, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. iși rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la conținut.

    8.2. Produse și servicii

    8.2.1. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. poate publica pe site-ul www.luxurydrinks.ro informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

    8.2.2. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

    8.2.3. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

    8.2.4. Facturarea produselor achizitionate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client în formularul destinat. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură.

    8.2.5. În functie de modalitatea de plată pentru care optează Clientul, acestuia i se va transmite pe e-mail o factură proformă (avans sau suma totală).

    8.2.6. Toate informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracterisitici și greutate, a prețurilor, a stocurilor per produs și/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte site-uri etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., acestea fiind cu titlu de prezentare.  S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment, până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.

    8.2.7. Plata produselor și/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face în următoarele modalități:

    8.2.7.1. Prin transfer bancar în contul IBAN RO02INGB0000999909650144 numai după confirmarea comenzii de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. fie telefonic fie prin email.

    8.2.7.2. Prin plată ramburs în numerar la curier (la momentul livrării).

    8.2.8. În cazul puțin probabil când S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu va putea onora un produs / o parte din produse, pentru că acestea sunt indisponibile, aceasta va notifica pe e-mail și telefonic Clientul, oferindu-i informații privind scoaterea din comandă a produsului ce nu mai poate fi livrat. Clientului ii vor fi  prezentate opțiunile de care acesta dispune: fie poate aștepta ca produsul să redevină disponibil în stoc, fie să anuleze comanda pentru produsul respectiv. Dacă este cazul, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va dispune rambursarea sumelor achitate de către Client pentru produsele indisponibile în maxim 14 zile de când a luat cunostință de decizia Clientului.

    8.3. Comanda online

    8.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate pe site, ofertele de prețuri fiind limitate în timp (după perioada indicată, prețurile anumitor produse pot suferi modificări iar cele promoționale nu vor mai fi vizibile pe site-ul www.luxurydrinks.ro).

    8.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și valabile la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

    8.3.3. Contractul la distanță este considerat încheiat de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. atunci când comanda plasată de către Client este confirmată electronic de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. Mai mult, înainte de a valida comanda Clientului și înainte de a expedia produsele, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. are dreptul să contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personală de către Client a datelor sale de identificare și livrare. Clienții acceptă că S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu poate fi forțat să valideze/livreze produse către persoane care nu au confirmat datele de livrare și identificare.

    8.3.4. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va putea proceda la denunțarea unilaterală a contractului și la anularea automată a comenzii efectuate de Client, chiar și fără o notificare prelabilă adresată Clientului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:  

    • activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L.;

    • pentru alte motive obiective;

    8.3.5. în cazul în care Clientul refuză primirea coletului de la curier o singura dată, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. iși rezervă dreptul de a refuza orice altă comandă viitoare.

    8.3.6. O comandă plasată nu poate fi modificată prin intermediul Contului. Dacă Clientul dorește o modificare (includerea sau renunțarea la produse) acesta va contacta reprezentanții S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L..

    8.3.7. În cazul în care un Client iși modifică datele personale, aducând la cunoștința S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. acest aspect, toate comenzile în derulare existente la acel moment, iși păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luâdu-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzator.

    8.4. Comanda telefonica

    Clientul/Membrul poate efectua comenzi telefonice.

    8.5. Contract și finalizare

    8.5.1. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va transmite către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.

    8.5.2. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa.

    8.5.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., devine Contract onorat.

    8.5.4. Contractul este încheiat pe perioadă determinată. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care părțile iși vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin prezentul Document.

    8.5.5. În cazul în care există diferențe între lista cu produse livrate și conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. și curierul (dacă constatarea s-a făcut în prezența acestuia) în maximum 24 de ore de la recepția coletului telefonic sau prin formularul de contact disponibil pe site, cu detaliile aferente (foto, explicații etc).

    8.6. Transport

    8.6.1. Livrarea către Client a produselor achiziționate de la S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. este efectuată prin intermediul sistemului de curierat rapid.

    8.6.2. Pentru comenzile a căror valoare este mai mare de 300 RON, transportul este gratuit, dacă livrarea se efectuează în aria de acoperire a serviciului de curierat. Există posibilitatea ca pentru livrări în afara serviciului de curierat să se perceapă un tarif suplimentar pentru fiecare km față de cel mai apropiat centrul de distribuție al curierului. În această situație S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va încerca să obțină cel mai bun tarif și va notifica clientul în legătură cu acest cost suplimentar care va fi suportat de client. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va suporta costul transportului până la cel mai apropiat centru de distribuție al curierului.

    Pentru comenzile a căror valoare este sub 300 RON prețul livrării este suportat de către client în totalitate.

    8.6.3. Timpul de livrare al unei comenzi reprezintă un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorii S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., numărul zilelor lucratoare din lună, numărul produselor din comandă, curier etc.

    8.6.4. În eventualitatea depăsirii termenului de livrare legal, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va informa Clientul prin E-mail și/sau telefon și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioada ce nu va depăși termenul de livrare prevazut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii. Clientul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. a unui răspuns din partea Clientului sau imposibilitatea contactării Clientului la datele de contact indicate în termenul precizat se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare.

    8.6.5. În cazul rezilierii Contractului și anulării comenzii, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite pentru produse, excepție făcând taxele aferente transportului, în temeiul Contractului de către Client și în decurs de 10 zile lucrătoare de la data de la care Clientul a comunicat către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. decizia sa de terminare a contractului.

    8.6.6. Timpul de livrare al unei comenzi poate varia în funcție de locul de livrare indicat de Client. Astfel încat, pentru comenzile ce urmează a fi livrate în București, intervalul de zile poate varia de la 2 până la 4 zile lucrătoare, iar pentru comenzile care urmează a fi livrate în țară, numărul de zile necesar livrării comenzilor poate ajunge la 7 zile lucrătoare. În unele cazuri (de exemplu, dar nelimitativ: cu ocazia Black Friday, în perioada Sărbătorilor de Iarna, în perioada Sărbătorilor de Paște, etc), termenele de livrare menționate anterior pot crește, ca urmare a volumului mai mare de colete care trebuie procesat de către curier, dar nu vor depăși termenul maxim de 10 zile lucrătoare.

    8.6.7. Comenzile a căror valoare depășește 300 RON beneficiază de transport gratuit în toată țara (cu excepția cazului prevăzut la pct. 8.6.2. unde tariful suplimentar va fi suportat de client).

    8.7. Calitate și garanții

    8.7.1. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. respectă prevederile de garanție conform legislației românești în vigoare.

    8.7.2. Produsele beneficiază de o garanție de conformitate a calității conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe.

    8.7.3. Produsele comercializate de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. sunt noi, în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

    8.7.3. Garanția calității este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client/Membru de la S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. Clientul/Membrul întelege faptul că producătorul/importatorul nu iși asumă responsabilitatea pentru defectele generate de o terță parte sau de către Client (deteriorarea produsului la transport de către Client sau lipsa ambalării corespunzătoare de către Client, păstrarea produsului în condiții necorespunzătoare, consumarea produsului după perioada de valabilitate înscrisă pe ambalaj etc). Defectele astfel cauzate înlătură beneficiul garanției calității comenzii. Produsele defectate din cauza utilizării necorespunzătoare sau a folosirii acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate, sau din cauza intervențiilor asupra lor nu vor putea constitui obiectul garanției.

    8.7.4. În cazul în care se invocă lipsa de confomitate a produsului de către Client și aceasta este constatată de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., Clientul are dreptul de a solicita ca masură reparatorie în primul rând înlocuirea produsului fără plată, cu excepția cazului în care măsura este imposibililă sau disproporționată.

    8.7.5. Măsura va fi considerată ca disproporționată dacă impune în sarcina S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate, importanța lipsei de conformitate sau dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru Client.

    8.7.6. Măsura reparatorie va fi dispusă numai dacă în urma verificării produsului a cărui neconformitate se invocă de către Client, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. constată ca defectul exista și că solicitarea clientului este întemeiată. Produsul este verficat în vederea constatării lipsei de conformitate la punctul de lucru al S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. în urma preluării acestuia de la Client. În cazul constatării de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. a neconformității produsului costurile de transport de la și către Client în aceste situații vor fi în sarcina S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L..

    8.7.7. În cazul în care nu se poate dispune ca măsura reparatorie înlocuirea produsului a cărui neconformitate a fost constatată de S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., Clientul va fi informat în acest sens. În cazul în care Clientul a platit prețul produsului, sumele vărsate ca plată vor fi rambursate de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. în termen de maximum 14 zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

    8.8. Renunțarea la contract

    8.8.1. Clientul se poate retrage din contract și este îndreptățit să primească întreaga contravaloare pentru produsele plătite fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere în termen de 14 zile de la data de la care Clientul a intrat în posesia fizică a produsului comandat cu condiția ca produsele să fie sigilate (să nu fie sticla desfăcută), în ambalajul original nedeteriorat (cutia de la producătorul băuturii) cu toate etichetele și accesoriile în stare intactă. Potrivit Art.16 din OUG nr. 34/2014 a drepturilor consumatorilor NU se acceptă pentru returnare produsele desigilate, desfăcute, produse care prezintă modificări fizice, lipsuri cantitative, lovituri, ciobituri, zgârieturi, şocuri, etc.

    8.8.2. Înainte de expirarea perioadei de retragere din contract, Clientul informează telefonic și prin email S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. despre decizia sa de retragere din contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:

    8.8.2.1. de a folosi modelul de formular de retragere;

    8.8.2.2. de a face o declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract;

Model de formular de retragere din contract în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

“ Către : S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., Oraș Pantelimon, Str. Barsei nr. 13, Jud. Ilfov

Telefon: 0786.73.71.73   

-Vă informez/Vă informăm  prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse :

- Comandate la data (*)/primite la data (*)

- Numele Clientului:

- Adresa Clientului:

- Semnătura Clientului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

- Data”.

    8.8.3. În cazul exercitării dreptului de retragere,  returnarea produsului se va putea efectua, după parcurgerea etapei inițiale prevazută la art. 8.8.2 prin servicii de curierat, costurile aferente transportului fiind, conform legii, în sarcina Clientului. Clientului care a notificat S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L.  conform art 8.8.2, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsul va fi returnat în maxim 14 zile de la notificare, în caz contrar, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. considerând cererea nefondată/invalidă și poate refuza returul.

    8.8.4. Produsul returnat trebuie să fie predat în aceeași stare în care a fost livrat, cu toate accesoriile, în ambalajul original, etichetele intacte și documentele în orginial care l-au însoțit. Clientul este direct responsabil pentru diminuarea valorii produsului returnat, rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii și caracteristicilor produsului.

    8.8.5. Clientul nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în situația în care produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (fără documentele care l-au însoțit (dacă se aplică), produsul este desigilat/desfăcut, cutia originală este deteriorată, lipsesc accesorii (dacă se aplică)).

    8.8.6. în cazul retragerii din contract a Clientului, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. rambursează sumele pe care le-a primit drept plată în termen de 14 zile de la care a luat cunoștintă de decizia de retragere din Contract în condițiile art. 8.8.2.

    8.8.7. Dacă constată apariția unor elemente ce diminuează valoarea produsului returnat în cazul Clientului ce s-a retras din Contract, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. va notifica Clientul în acest sens. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. iși rezervă dreptul de a restitui suma reprezentând contravaloarea produsului achizitionat de Client numai după verificarea produsului, reținând, dacă este cazul, suma aferentă diminuării de valoare a produsului returnat - potrivit art.14 din OUG nr.24/2014 clientul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor.

9. Frauda

    9.1. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, carduri bancare sau parole personale.

    9.2. Clientul / Membrul iși asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

    9.3. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L..

    9.4. Clientul sau Membrul va informa S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

    9.5. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu promoveaza SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

    9.6. Comunicările realizate de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

    9.7. Următoarele scopuri atinse sau nu,  vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/conținutului și/sau S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L.. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. iși rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

    9.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

    9.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. către Membru / Client.

    9.7.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.

    9.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

10. Limitare de responsabilitate

    10.1. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează Site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și condiții.

    10.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., conform detaliilor de contact, astfel S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

    10.3. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L.  nu garantează Membrului sau Clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial și/sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L..

    10.4. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

    10.5. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de conținut.

    10.6. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:

    10.6.1.  produsul va fi potrivit cerințelor clientului

    10.6.2. produsele obținute gratis sau contra-cost prin intermediul site-ului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

    10.7. în limita prevederilor Termenilor și Condițiilor, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/ legătură/ tranzacție/ colaborare/ etc. care pot apărea între Client sau Membru și oricare dintre cei care iși fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

11. Forța majoră și cazul fortuit

    11.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

    11.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată/obligat să aducă la cunostința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

    11.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerată /exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o/îl împiedică să o ducă la bun sfârșit.

    11.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    11.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului în limitele art. 11.3.

12. Litigii

    12.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord, cel putin cu prevederile Termenilor și Condițiilor.

    12.2. Orice dispută cu referire la prezenții Termeni și condiții care ar putea să apară între Membru/Client și S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. se va rezolva pe cale amiabila.

    12.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Membru/Client și S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L., în conformitate cu legile române în vigoare.

    12.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

    12.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

13. Dispoziții finale

    13.1. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L.  iși rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.

    13.2. În limita prevederilor Termenilor și condițiilor, S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

    13.3. S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. iși rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

14. Contact și alte informații

    14.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L. sau cu site-ul deținut de aceasta (www.luxurydrinks.ro), vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0786.73.71.73, de Luni până Vineri, program 10:00-18:00, sau prin intermediul formularului de contact disponisibil pe site-ul: www.luxurydrinks.ro .

    14.2. Orice comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.luxurydrinks.ro de la Clienți privind funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea S.C. TOP DIGITAL STORE S.R.L.